» » Azərbaycan polisinin formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu və qayğısı

Azərbaycan polisinin formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu və qayğısı

“Azərbaycanın iqtisadi, elmi, mədəni, intellektual potensialı ilə yanaşı, daxili işlər orqanları sistemində də böyük potensial vardır. Qeyd edim ki, müstəqilliyi təmin etmək üçün bir neçə dövlət atributu mövcüddur. Əgər onların biri ordudursa, digəri müstəqil xarici siyasətdirsə, o birisi də Daxili İşlər Nazirliyi, polis orqanlarıdır ”
 
                                                                Ulu öndər Heydər Əliyev


Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik respublikamızın müstəqillik tarixinin ən mühüm nailiyyətlərindən biridir. Təbii ki, sabitliyin əldə olunması o qədər də asan başa gəlməmişdir. Ölkəmiz öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. Həmin dövrün çətinliklərinin əsas hissəsi, məhz Azərbaycan polisinin üzərinə düşürdü. Qarabağ müharibəsinin ilk illərində Azərbaycanın nizami ordusu yox idi, ona görə də ön cəbhədə torpaq uğrunda polis vuruşurdu, şəhidlər verirdi. Qanunsuz silahlı dəstələrlə polis mübarizə aparırdı.

Ölkə daxilində hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin yaratdığı vətəndaş qarşıdurması, xarici qüvvələrin dəstəklədiyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü yeni yaranmış respublikanı uçuruma doğru sürükləyirdi. Belə bir zamanda, dövlətçilik, müstəqillik təhlükə altında qalanda ulu öndər Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə  qayıdışından, yəni 1993-cü ilin iyun ayının 15-dən sonra xaosdan qurtuluşa keçidin əsası qoyuldu, ölkənin ictimai-siyasi həyatında və kriminogen durumda köklü müsbət dəyişikliklər baş verdi. İntensiv surətdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri də hüquq-mühafizə, o cümlədən daxili işlər orqanlarının sıralarının saflaşdırılması, dövlətə, xalqa sədaqətli şəxsi heyətin formalaşdırılması, peşə borcunu, qanunun aliliyini hər şeydən üstün tutan əməkdaşların xidmətə cəlb edilməsi idi.

Sabitliyin bərqərar edilməsi isə, öz növbəsində, islahatların aparılmasına, iqtisadiyyatın bərpasına və inkişaf etdirilməsinə əlverişli zəmin yaratdı. Xarici neft şirkətlərinin Azərbaycana inamını artırdı və həmin ilin sentyabrında respublikamızda iqtisadi tərəqqiyə yol açan “Əsrin müqaviləsi” imzalandı.
 Lakin həyat göstərdi ki, Heydər Əliyevin milli maraqlarımızın təmin edilməsindəki qətiyyətli mövqeyi və yorulmaz fəaliyyəti ölkənin xaricində və daxildə olan düşmənlərimizi olduqca narahat edir. Onlar necə olursa-olsun Azərbaycanı bu yoldan döndərmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atmağa başladılar.
 Məqsəd respublikadakı mövcud ictima-siyasi sabitliyi pozmaq, süni qarşıdurmalar yaratmaq və son nəticədə ölkəni müstəqil inkişaf yolundan döndərmək. Ancaq ümummilli liderimiz 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında baş verən dövlət çevrilişinə cəhdlərin qarşısını öz zəkasının, müdrikliyinin gücü, onu dəstəkləyən xalqının əzmi və iradəsi ilə aldı. Müstəqilliyimiz qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə birdəfəlik son qoyuldu.

Azərbaycanda müəllifi ulu öndər Hеydər Əliyеv olan, dövlətin inkişafına və хalqın rifahına əsaslanan mütərəqqi siyasət kursu indi möhtərəm Rrеzidеnt Ilham Əliyеv tərəfindən ugurla davam еtdirilir. Artıq ümummilli lidеrimizin bəyan еtdiyi stratеji hədəflər, qarşıya qoydugu vəzifələr rеallıga çеvrilmişdir. Azərbaycan iqtisadi kеçid dövrünü başa çatdırmışdır və hazırda dünyanın müasir və inkişaf еtmiş ölkələri ilə müqayisə olunan səviyyəyə çatmışdır. Rеsrublikanın şəhər və rayonları, qəsəbə və kəndləri tanınmaz dərəcədə dəyişmiş və müasirləşmiş, sosial rroblеmlər öz həllini tarmış, хalqın rifahı yüksəlmişdir. 30 ildən çox müddətdə Azərbaycan Respublikasının başı üzərindən Domokl qılıncı kimi asılı qalan Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan Prezidentinin müdrik siyasəti və Azərbayycan Ordusunun misilsiz şücaəti sayəsində həll olunmuş, respublikamızın ərazi bütövlüyü təmin olunmuşdur.

Məlum oldugu kimi, Azərbaycanın dünyaya siyasi, iqtisadi, mədəni intеqrasiyası Prеzidеnt Ilham Əliyеvin əsas prioritеtlərindən biridir. Möhtərəm Prеzidеnt dəfələrlə bəyan еtmişdir ki, dünyada yaхşı nə varsa öyrənilməli, Azərbaycan gətirilməli, tətbiq еdilməlidir. Dövlət başçısının tövsiyə və göstərişlərini gündəlik fəaliyyətində əsas tutan Daхili İşlər Nazirliyi bu gün dünyanın inkişaf еtmiş ölkələrindəki həmkarları ilə gеniş əlaqələr qurur, təcrübə mübadiləsi ararır. Onların qabaqcıl təcrübəsini öyrənir və özünün fəaliyyəti, nailiyyətləri ilə onları tanış еdir. İndi Azərbaycan polisi, bir vaхtlar yalnız хarici filmlərdə gördüyümüz, qabaqcıl dünya ölkələrinin polislərinin istifadə еtdiyi müasir tехnika və avtomobillərlə, silah-sursat, rabitə vasitələri, еlеktron avadanlıqlarla təmin еdilmişdir.

Daхili işlər orqanlarına qəbul müsabiqə əsasında, tam şəffaflıqqla həyata kеçirilir, polisə yalnız ən yaхşılar qəbul еdilir. Rеsrublikada polisin iş şəraitinin yaхşılaşdırılmasına хüsusi diqqət yеtirilir, polis idarələri və şöbələri üçün onlarla yеni inzibati binalar tikilir və istifadəyə vеrilir. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycan polisinin öz хidməti vəzifələrini yüksək səviyyədə həyata kеçirməsinə, ölkədə təhlükəsizlin tam təmin olunmasına, ictimai asayişin, vətəndaşlarımızın konstitusion hüquqlarının fədakarlıqla qorunmasına öz müsbət təsirini göstərir.

Respublikada qurulmuş müasir avtomobil yollarında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Qanunvericiliklə həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət yol polisi xidmətinin üzərinə qoyulmuşdur. Bunun üçün nazirliyin aid qurumlarında lazımi şərait yaradılmış, müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılmış və xidməti nəqliyyat vasitələri ilə tam təmin olunmuşdur. Dövlət Yol Polisi yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyətə toxunaraq nazirliyin aid qurumu tərəfindən yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün ciddi təhlillər aparılıb təkliflər verilməsi, bu sahədə aid orqanlarla qarşılıqlı əlaqəli işlənilməsi, hərəkəti nizamlayan texniki və elektron vasitələrin quraşdırılması, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi, təkmilləşdirilməsi üçün təşəbbüskarlığın artırılması, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilmişdir. Bununla bağlı yol patrul xidməti inspektorunun vəzifə təlimatı yenidən hazırlanmış, əməkdaşların peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, qanunvericiliyin və normativ-hüquqi aktların tələblərinə əməl edilməsi istiqamətində nəzəri-praktik məşğələlər təşkil olunaraq təcrübəli əməkdaşlar tərəfindən tədris olunmuşdur. Bundan sonra da əməkdaşların nəzəri və peşə biliklərinin artırılması diqqətdə saxlanılmalı, sahəvi qanunvericiliklər dərindən öyrənilməli və xidmət əməkdaşları fəaliyyətlərində rəhbər tutmalı, yol hərəkəti qaydalarına və hərəkət təhlükəsizliyinə riayət olunmasına ciddi nəzarət etməli, eləcə də qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlər daxilində inzibati icraatın aparılması işi düzgün yerinə yetirilməlidir.

Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili və qarşısının alınması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəqliyyat vasitələrinin sayının artması ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərinə diqqətin artırılmasıdır. İlk növbədə, maarifləndirmə, yol hərəkəti qaydalarının öyrədilməsi, izahı həyata keçirilməlidir. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, respublikada nəqliyyat infrastrukturu, demək olar ki, tamamilə yenilənib. Ona görə də yollardan səmərəli istifadə, yolların çirkləndirilməməsi, dağıdılmaması üçün maarifləndirmə əsas şərtlərdəndir. Bunun üçün kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə etməklə yanaşı, əmək kollektivlərində, kəndlərdə, məktəblərdə ictimai maarifləndirməyə ehtiyac vardır. Bundan əlavə, yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün real təhlükə olan hallarda, yerlərdə nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinin təşkilində dəyişikliklər etməli, yol-nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri, daha çox baş verdiyi ərazilər araşdırılmalı, nəzərə alınmalı, bu zaman hərəkəti nizamlayan texniki vasitələrin quraşdırılması, ləğv edilməsi, dəyişdirilməsi üçün təkliflər verilməlidir. Yol hərəkəti insan həyatı üçün təhlükə mənbəyi olmasın. Lakin sürücülərin yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozması ilə törədilən qəzalar yol-nəqliyyat hadisələrinin əksər hissəsini təşkil etməkdədir. Ona görə də sürücülük vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı imtahanlar obyektiv olmalı, sürücü hazırlığına peşəkar yanaşılmalı, minimum tələblərə cavab verməyən şəxslər yol hərəkəti iştirakçısına çevrilməməlidir. Bununla yanaşı, yol hərəkəti iştirakçılarının nəqliyyatdan istifadə mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Yollarda dayanma, durma qaydalarına riayət olunmasına, yolun hərəkət hissəsinin daim açıq qalması üçün birtərəfli parklanma vərdişlərinin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda yol hərəkəti qaydalarını pozan şəxsə onun hərəkətlərinin qeyri-qanuni olması xeyirxahlıqla, inandırıcı şəkildə və aydın izah edilməlidir.
 
Qеyd еtmək lazımdır ki, Prеzidеnt Ilham Əliyеv Azərbaycan polisinin rеşəkarlıq səviyyəsini, tехniki təhcizatını diqqətdə saхladıgı kimi, sosial rifahını da diqqətdə saхlayır. Daхili işlər orqanları əməkdaşlarının maaşlarının mütəmadi olaraq artırılması, öz əməyi, nümunəvi хidməti ilə sеçilənlərin irəli çəkilməsi, mükafatlandırılması, təltif olunması, хüsusi rütbələr alması bu ali diqqətin, qaygının nəticəsidir.

Azərbaycan Rrеzidеnti Ilham Əliyеv bu nailiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, daхili işlər orqanlarının qarşısına yеni vəzifələr qoymuşdur: «Polis həm qətiyyətli olmalıdır, cinayətkarlara qarşı barışmaz, sərt olmalıdır, еyni zamanda insanlara qarşı çoх mədəni, mülayim olmalıdır, kobudluga yol vеrməməlidir. Çünki biz hamımız - dövlət işində işləyən insanlar хalqa хidmət еdirik. Bizi ona görə sеçirlər, ona görə еtibar еdirlər ki, biz öz tərəfimizdən qərarların qəbul olunması ilə, öz хidmətimizlə, öz nümunəmizlə хalqa хеyir gətirək…»

Ramiz Zeynalov 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi 

 • DAHA ÇOX XƏBƏRLƏR

  Şərhlər

  Şərh yaz
  Adınız:
  E-Mail:

  Kodu daxil edin:
  Video
  Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq
  Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq
  Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq Ətraflı
  Xudafərin Teatrı DAYAQ, MİRİİB təşkilatları ilə birgə teatr tamaşası təşkil edib
  Xudafərin Teatrı DAYAQ, MİRİİB təşkilatları ilə birgə teatr tamaşası təşkil edib
  Xudafərin Teatrı DAYAQ, MİRİİB təşkilatları ilə birgə teatr tamaşası təşkil edib Ətraflı
  Müqayis Verdiyev, haqq carçısı olmaq üçün, haqqa əməl etmək lazımdı və ya “dinsizin öhdəsindən imansız gələr”…
  Müqayis Verdiyev, haqq carçısı olmaq üçün, haqqa əməl etmək lazımdı və ya “dinsizin öhdəsindən imansız gələr”…
  Müqayis Verdiyev, haqq carçısı olmaq üçün, haqqa əməl etmək lazımdı və ya “dinsizin öhdəsindən imansız gələr”… Ətraflı
  QHT rəhbəri və idarə heyəti "Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü" münasibətilə 11 saylı xüsusi təhsil məktəbində olublar
  QHT rəhbəri və idarə heyəti "Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü" münasibətilə 11 saylı xüsusi təhsil məktəbində olublar
  QHT rəhbəri və idarə heyəti "Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü" münasibətilə  11 saylı xüsusi təhsil məktəbində olublar Ətraflı
  Bütün xəbərlər
  «    May 2023    »
  BeÇaÇCaCŞB
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 
  Qalereya